Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. год. а завршава се у недељу 12. новембра 2017. год.

 

 

 

 

I roditelji se pitaju - Logo transparentni

sala-fizicko

pravilnik-ponasanja

Библиотека будућности у 2015/16. год.

stran1

strana2

strana3

strana4

strana5

Пројекти у школској 2015/16. години

 

ПРОЈЕКАТ ,,ЗЕЛЕНА ЗАСТАВИЦА“

(пилот пројекат за подизање еколошке свести ученика у обреновачким

школама и добијање статуса еколошке школе)

 

                   Пројекат Зелена заставица полази од уверења да су образовање и васпитање младих људи  најефикаснија средства за заштиту и очување животне средине, као и  најмоћнија оружја у борби против климатских промена. Само довољан ниво знања и разумевања може водити ка рационалном управљању животном средином. Ако не прихватимо личну одговорност за климатске промене можемо доћи до критичног момента када више нећемо имати могућност да нешто променимо и поправимо.

 

               Зато се Удружење О2 залаже за активан и континуиран рад са младим људима, од предшколског узраста до краја школовања, како би од најранијег периода детињства деца стицала позитивне навике и један исправнији и правичнији однос према животној средини. Јер на крају будућност припада младима, а како ће се они у будућности понашати у многоме зависи од знања и примера које им ми управо данас пружамо.

              Пројекат Зелена заставица је осмишљен као низ едукативно-еколошких активности за ученике од 1. до 8. разреда основне школе којима би се пропагирао значај личног учешћа у заштити животне средине и подстицале навике одговорног односа према животној средини.

 

 

Општи циљеви пројекта:

 • ØПодизање нивоа свести младих људи о значају очувања и заштите животне средине кроз усвајање основних знања о појму заштите животне средине
 • ØУвиђање и схватање односа између личне и колективне одговорности за очување животне средине
 • ØУсвајање различитих поступака и мера којима се доприноси рационалном коришћењу природних ресурса

Специфични циљеви пројекта

 • ØОдржавање десет едукативно-еколошких предавања-радионице за 100 учесника
 • ØИзрада и подела пропагандног материјала
 • ØРеализација два еко - излета
 • ØРеализација манифестације “Зелена заставица”

Све предвиђене активности: презентације, експеримент, предавања, тимски рад, практична примена,  усмерена су ка промени устаљених навика које нису у складу са здравим стиловима живота и очувањем природне средине. Сматрамо да ће одабране наставне методе довести до подизања степена знања, као и промене у размишљању младих људи и њихових породица у правцу веће бриге о себи и околини у којој живе.Захваљујући промотивним активностима (подела пропагандног материјала) ученици ће бити оснажени и схватиће да  могу утицати на размишљање својих суграђана. Осетиће важност личног учешћа у животу локалне заједнице, што ће за последицу  имати већи број младих људи ангажованих на пољу заштите животне средине.

 

Директене циљне групе:

 • Ø25-оро деце  узраста из Основне школе Посавски партизани
 • Ø25-оро деце  узраста из Основне школе Посавски партизани, чланова еколошке секције
 • Ø25 ученика узраста од 1. до 4. разреда Основне школе "Грабовац",
 • Ø25-оро деце  узраста Основне школе "Грабовац", чланова еколошке секције

Укупно: 100 учесника

 

Индиректна циљна група:

 • ØРодитељи ангажоване деце
 • ØУченици две школе ће добити пропагандни материјал (око 1.000 корисника)
 • ØГрађани Обреновца који ће пратити прилог на ТВ МАГ-у или локално радио станици (око 40.000 становника)

Структура директних корисника: ученици основне школе узраста од 7 до 15 година, са равномерном заступљеношћу социјалног-демографског статуса. При одабиру циљне групе смо водили рачуна и о полној структури, тако да планирамо учешће и дечака и  девојчица.

 

Структура индиректних корисника: грађани Обреновца, свих старосних доби, различитог сицијално-демографског статуса.

 

Директна циљна група ће бити одабрана у складу са заинтересованошћу ученика за проблеме заштите животне средине. Планиране су консултације са педагогом, васпитачима, психологом и одељењским старешинама две школе по питању детаљног одабира циљне групе.

 

 

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Подизање еколошке свести ученика и достизање стандарда које захтевају еко-школе

ПРИКАЗ ПРОБЛЕМА

Неосапорно је да су учињени многи напори да се ниво образовања у области животне средине подигне на један виши ниво, али је очигледна чињеница да стратешки приступ проблему заштите животне средине у области образовања није присутан. О животној средини ученици током школовања добијају доста информација, али не у континуитету и мултидисциплинарно.

У оквиру Националног програма заштите животне средине констаовано је следеће:

"Формални видови образовања из области животне средине у Републици Србији још увек нису достигли ниво међународно утврђених стандарда, иако су у претходној деценији, посебно у неколико претходних година, на свим нивоима васпитања и образовања интензивно увођени наставни садржаји који се односе на животну средину. У основним школама и даље не постоји предмет Екологија или Образовање о животној средини, док се у средњим школама овај предмет изучава само у одређеним образовним профилима, и то углавном у трећем степену стручности са недовољним фондом часова."

Просветни радници у Обреновцу се у потпуности слажу са овом констатацијом. Такође је евидентан недовољан број адекватно обучених наставника за реализацију интерактивне и мултидисциплинарне наставе, као и недостатак образовног материјала. Усавршавање наставника у овој области је одавно започето али се обуке не реализују задовољавајућом брзином. Издати су неки од планираних уџбеника и израђени дидактички матеијали, али је то далеко од нивоа да су они доступни свим ученицима. (Извор података: Локални еколошки план ГО Обреновац)

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА

Полазећи од оваквог стања Удружење О2 ће кроз предложени пројекат настојати да покаже и докаже да се континуираним радом уз примену интерактивне наставе могу постићи далеко бољи резултати на пољу образовања за здравију животну средину.

 

ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ:

 

 1. Припрема и оргнизација реализације пројекта (састанци Пројектног тима, консултације са спољашњим сарадницима – педагозима, психолозима, учитељима и наставницима разредне наставе основних школа, усаглашавање радне агенде, уговарање неопходног простора и опреме) 
 2. Припрема и израда промотивног материјала у виду флајера, фасцикли, свезака и оловака, промотивних мајица за ученике укључене у реализацију програма (идејно решење, уговарање, плаћање, преузимање) 
 3. Три едукативно-еколошке радионице за ученике од 1. до 4. разреда (Појам и компоненте животне средине, Рециклажа и обновљиви извори енергије, Здрава исхрана и генетски модификовани организми) 
 4. Две едукативно-експерименталне радионице за ученике од 5. до 8. разреда (Појам и значај биодиверзитета, Рационално управљање отпадом – амбалажа) 
 5. Подела промотивног материјала (флајери, свеске, оловке,фасцикле, мајице) 
 6. Еко-пикник и промовисање здраве исхране и биоразградиве амбалаже 
 7. Манифестација Зелена заставица и додела сертификата 
 8. Обрада и промовисање резултата 
 9. Писање извештаја

 

 

 

ПРОЈЕКАТ ,,РЕДУКЦИЈА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА У ШКОЛАМА“

 

 

У овој школској години наша школа реализује пројекат „Редукција ризика од елементарних непогода“. Неколико професора предметне и разредне наставе ( Јасмина Радојковић, Драгана Станишић, Виолета Ранковић, Славица Миловић, Маја Димковић, Слађана Славковић, Бисерка Мушкатировић) директор, библиотекар и педагог школе су прошли обуку организације Save the children у мају месецу школске 2014/15. године. Свако од нас је у обавези да одржи неколико радионица.

 

НАЗИВИ РАДИОНИЦА

ЦИЉЕВИ РАДИОНИЦА

НИВО

ВРЕМЕ

НОСИОЦИ ПОСЛА

Пожар

Стицање знања о адекватном начину реаговања у ситуацији избијања

пожара у школи

1. до 8.

 

 

1. до 8.

 

 

 

- Током године

 

- Током године

 

 

- Октобар

 

- Октобар

 

- Октобар

 

- Мај

 

- Током године

Професори предметне и разредне наставе,директор школе, библиотекар, педагог

 

Професори предметне и разредне наставе,директор школе, библиотекар, педагог

 

Поплаве

- Стицање знања о адекватном поступању у ситуацији поплава

1. до 8.

 

 

 

 

 

- Током године

 

 

- Током године

 

- Децембар

 

- Током године

- Током године

Професори предметне и разредне наставе,директор школе, библиотекар, педагог

- Земљотреси

- Стицање знања о адекватном поступању у ситуацији земљотреса

1. до 8.

 

 

 

 

 

- Током године

 

 

 

- Током године

 

 

- Март

 

 

Професори предметне и разредне наставе,директор школе, библиотекар, педагог

- Клизишта и одрони

- Препознавање показатеља активирања клизишта и одрона, и стицање знања о адекватном поступању у тим ситуацијама

1. до 8.

 

 

 

 

 

- Током године

Професори предметне и разредне наставе,директор школе, библиотекар, педагог

 

-План евакуације

- Упознавање са школским планом евакуације

1. до 8.

 

 

 

 

 

- Током године

 

 

Професори предметне и разредне наставе,директор школе, библиотекар, педагог

 

-        Екстремне температуре

-Стицање знања о адекватном поступању у ситуацијама угрожености екстремним температурама

1. до 8.

 

 

 

 

 

- Током године

 

 

Професори предметне и разредне наставе,директор школе, библиотекар, педагог

 

-        Отпорност (резилијентност)

Психо-споцијално оснаживање учесника и осветљавање индивидуалних извора отпорности

1. до 8.

 

 

 

 

 

- Током године

 

 

Професори предметне и разредне наставе,директор школе, библиотекар, педагог

 

 

 

 

Пројекти у школској 2014/15. години

O пројекту Коменијус

  Током 2014/15. школске године наша школа ће учествовати у пројекту Коменијус.

  Пројекат Коменијус под називом Унапређивање образовне ефективности основних школа реализује се у оквиру европског Програма за целоживотно учење (LLP), потпрограма Коменијус – Коменијус мултилатерални пројекти (Comenius multilateral projects). Пројекат траје од децембра 2013. до новембра 2016. године. Партнери у реализацији овог пројекта су Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу, Институт за педагошка истраживања из Београда, Универзитет у Лувену (Белгија), Универзитет на Кипру (Кипар), Државни испитни центар (Словенија), ОШ „Јелена Ћетковић" (Србија) и ОШ „Македонитиса" (Кипар). Пројекат је подржан од стране Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС.

  Циљеви овог пројекта су:

 • идентификација наставних и школских фактора који утичу на квалитет образовања;
 • пружање школама индивидуалне повратне информације о квалитету рада;
 • израда приручника за унапређивање наставне праксе и
 • креирање и спровођење програма стручног усавршавања наставника.

  Као део пројектних активности, током марта и априла 2015. године реализује се истраживање (Коменијус 2015) у 130 основних школа широм Србије. У истраживању учествују исте школе које су биле део међународног истраживања TIMSS 2011 – зато је у узорак Коменијус 2015 укључена и наша школа. У овом пројекту повезаће се постигнућа ученика добијена у истраживању TIMSS 2011 (кадa су ученици били у четвртом разреду) са њиховим резултатима на завршном испиту у јуну 2015. године (тј. на малој матури). У Коменијус 2015 истраживању нагласак ће бити на настави математике и биологије. Поред увида о повезаности постигнућа ученика, у овом истраживању прикупиће се и додатне информације о наставној и школској пракси. Такође, прикупиће се и подаци о искуству ученика у вези са школом и породицом, који могу да утичу на њихово постигнуће. На основу свих прикупљених података издвојиће се фактори који највише утичу на постигнуће ученика и формулисаће се предлози за унапређивање рада школа. Свака школа која учествује у овом истраживању добиће повратну информацију о квалитету рада школе, као и приручник за унапређивање наставе који ће бити креиран на основу резултата истраживања. Планирано је такође да у 2015/2016. години део наставника из једног броја школа које су учествовале у истраживању (240 наставника), похађа акредитоване програме стручног усавршавања.

 

Пројекти у школској 2013/14. години

 

- У овој школској години наставиће се реализација пројекта "Буквар толеранције" према плану. Он се за сада спроводи у седам одељења старијих разреда.
- Прошле године пројекат ученичког парламента "Буди свој" оцењен је као један од најбољих, али се на његову реализацију још увек чека обзиром да ГО Обреновац још     увек није у могућности да обезбеди предвиђена финансијска средства.
- Ове године реализоваће се и пројекат „Медведова женидба" - корак по корак до музичке приче.

ПРОЈЕКАТ ЗА ДЕЦУ „БУКВАР ТОЛЕРАНЦИЈЕ"

Наша школа од школске 2012/13. године реализује програм за децу "Буквар толеранције". Програм је наставо као одговор организације ,,ХАЈДЕ ДА..." на проблем постојања социјалне дистанце међу децом у основним школама.

Стога је циљ рада са децом у оквиру овог програма:
• да деца стекну основна знања и искустава из области толеранције на различитости,
• да деца буду подстакнута на сарадње и међусобног уважавања унутар одељења.

Основни циљеви програма су да:
• оснажи просветне раднике у њиховој професионалној улози, односно повећа њихове осетљивост и компетенције за разумевање социјалних феномена (као што су    предрасуде, стереотипи, дискриминација, социјална дистанца, али и толеранције и сарадње);
• потпомогне развој вештина за стварање атмосфере прихватања и разумевања међу ученицима у одељењу и школи.

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМА

Програм,,Буквар толеранције – едукација и примена" је намењен просветним радницима и осталим особама које су са децом у свакодневном контакту. Састоји се из неколико делова:
• Обука просветних радника (3 дела обуке, укупно 7 дана) коју су наши запослени (13 наставника и стручних сарадника) похађали у другом полугодишту 2012/13.године
• Рад обучених просветних радника са децом (12 радионица, свака у трајању од 1х-1,5х). Релаизација радионица почела је у мају 2012/13. године и наставиће се у   2013/14. години.
• Супервизијски сусрети (праћење реализације програма са децом од стране едукатора). Два супервизијска састанка већ су одржана у 2012/13.години.

СТРУКТУРА И САДРЖАЈ ОБУКЕ

Обука подразумева три дела:
• Први део имао је за циљ повећање осетљивости и разумевања социјалних феномена којима се бави програм ''Буквар толеранције''.
• Други део обуке био је усмерен унапређењу комуникацијских вештина учесника/ца и стицању основних знања из области радионичарског начина рада.
• Трећи део обуке тежио је оснаживању учесника у улози водитеља/ица радионица из програма ''Буквар толеранције''.

РАД СА ДЕЦОМ

Радионице са децом оптимално трају три месеца, једном недељно у трајању од највише два школска часа. Реализују се у одељењима четвртог, петог и шестог разреда (укупно 5 одељења).

СПИСАК АКТИВНОСТИ И ЊИХОВ ВРЕМЕНСКИ СЛЕД

Временски оквир  Активности
 март, април  2013  • Три модула обуке за наставнике и     стручне     сараднике
 мај-децембар  2013  • Реализација радионица
 јун-децембар  2013  • Супервизијски састанци

 

ПРОЈЕКАТ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА "БУДИ СВОЈ"

Током 2012/13. године Ученички парламент конкурисао је са својим пројектом „Буди свој" код Омладинског фонда Обреновца и овај пројекат је одобрен. Овде је дат опис пројекта са којим су наши ученици конкурисали:

 

ОПИС ПРОБЛЕМА
Обзиром да наша генерација одраста уз савремене технологије, интернет и социјалне мреже било би очекивано да је информисанија у односу на генерацију наших родитеља. То, међутим, није случај. Мало је садржаја који су намењени нашим вршњацима а који у исто време могу и да едукују и да забаве. Ми смо одлучили да понудимо такав садржај.

 

ШТА МИ ПРЕДЛАЖЕМО
Планирамо да покренемо радијски програм у нашој школи, где би централно место заузимала емисија "Буди свој". Емисију би осмишљавали и реализовали ученици осмог разреда наше школе, а обрађивали бисмо теме из културе (музика, књиге, филм, позориште...), спорта, екологије, школског живота (учење, дружење), информисали би о разним дешавањима у Обреновцу итд. На овај начин желимо не само да информишемо, већ и да подигнемо свест наше генерације о разним животно важним темама. У томе рачунамо и на помоћ локалних медија, обзиром да планирамо да наше прилоге прослеђујемо локалним радио станицама.

 

ШТА НАМ ЈЕ ПОТРЕБНО
Интересовање наших вршњака за покретање оваквог програма већ постоји, идеја имамо на претек, али оно што нам недостаје је техничка подршка, тј. разглас у нашој школи.

 

КОЛИКО ЈЕ ТО НОВЦА
Средства која би обезбедио Омладински фонд (50 000 динара) била би употребљена за куповину озвучења које би поставили у учионице у нашој школи.

 

ПРОЈЕКАТ „МЕДВЕДОВА ЖЕНИДБА" - корак по корак до музичке приче

 

 Циљ пројекта  Подстицање музичке креативности, солистичког,  камерног и хорског певања, оркестарског  свирања, музичко-сценске интерпретације код  младе популације.
 Музичко афирмисање деце са просечним  (музичким способностима и са географских  подручја на којима су музичке активности сведене  на минимум.
 Место реализације  (простор у коме се  реализује пројекат)  ОШ „Посавски партизани", Обреновац
 Време реализације  (датум/месец/период  релизације)  Од 2. септембра до 27. децембра 2013.
 Опис пројекта  Тема:
 „Mедведова женидба"-корак по корак до музичке  приче
 (музика: Л. Димитријевић; компоновање додатне  музике: М. Јовановић; текст: Д. Максимовић;  драматизација: А. Стошић)

 Садржај пројекта :
 Увођење деце у процес стварања, припреме и  извођења музичко-сценског дела

 Главне активности пројекта:
 -иницијални тест провере музичких способности  циљне групе
 -расподела улога према афинитетима и музичким  могућностима директних корисника пројекта;
 -писање говорних дијалога и њихово  интерполирање у оригинални текст Десенке  Максимовић;
 -музичка импровизација на говорнe дијалоге
 -компоновање инструменталног увода (увертире)  интерактивним приступом
 -вежбање извођења вокалних и инструменталних  деоница, насталих у претходне две активности
 -прављење костима и сценографије
 -евалуациони тест провере музичких постигнућа у  току пројекта
 -извођење музичке приче у предшколским и  школским установама.

 Циљна група којој је  пројекат намењен  Деца од 6-17 година са територије Градске  општине Обреновац
 Значај пројекта  Развој музичких способности, креативног  мишљења, опште интелигенције, језичких,  социјалних и емоционалних компетенција;
 Усмеравање треме, као последице јавних наступа,  у позитивне облике понашања

 

 

Пројекат "Професионална оријентација на преласку у средњу школу"

У склопу пројеката „Професионална оријентација на преласку у средњу школу" у петак, 26. априла 2013. године у холу школе организован је сусрет ученика осмог разреда са представницима појединих занимања. Тако су наши осмаци имали прилику да нешто више сазнају о пословима лекара, васпитача и кувара. Гости наше школе били су Мирјана Нешковић, лекар опште праксе запослена у Геронтолошком центру Обреновац, Биљана Богићевић, васпитачица вртића "Цврчак" и Дарко Драгичевић, професионални кувар и професор у Угоститељско - туристичкој школи у Београду.

 

IMG 04777IMG 04788

 

IMG 04822IMG 04899

 

♦♦♦

 

Пројекат "ЕКО ПАТРОЛА"

ekopatrola1

 

ekopatrola2

 

ekopatrola3

 

ekopatrola4

 

ekopatrola5

 

ekopatrola6

 

 ♦♦♦

posavskipartizani